• prod1
  • prod2
  • prod3
  • prod4
  • prod5
  • prod6
  • prod7
  • prod9

Προδημοτική Εκπαίδευση

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης!

Η Προδημοτική Εκπαίδευση και η Προδημοτική ηλικία είναι σημαντική, μοναδική και ξεχωριστή περίοδος στη ζωή κάθε παιδιού. Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα χρόνια. Tο κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς. Έχει τη δική του φωνή και θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα δημοκρατικό διάλογο για τις αποφάσεις που το αφορούν.

Το νηπιαγωγείο είναι ο τόπος της χαράς, της δημιουργικής φαντασίας, της απόκτησης εμπειριών, στάσεων και δεξιοτήτων που διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Μέσα σε αυτό το πνεύμα το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προδημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εικόνα ενός ικανού, δυναμικού, αποφασιστικού και αισιόδοξου παιδιού, ενός παιδιού που έχει την ικανότητα να αναπτύσσει σχέσεις, που θέλει να το σέβονται και να σέβεται, που είναι περίεργο και ανοιχτό προς πολλές εμπειρίες, που είναι δημιουργικό και αντιμετωπίζει τα προβλήματα ως πρόκληση. Μαζί με το παιδί οι ενήλικες, μέσα από το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του (παρελθόν), εστιάζουν στις αναδυόμενες δεξιότητές του (παρόν) και προγραμματίζουν για τις εν δυνάμει ικανότητές του (μέλλον).

Σε ένα πρόγραμμα, που αφορά στην πρώτη σχολική περίοδο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο παιχνίδι, αφού αυτό αποτελεί και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης, πλαίσιο και τρόπο οργάνωσης της μάθησης αλλά και δικαίωμα των παιδιών. Είναι μια κοινωνική πρακτική, η οποία έχει νόημα για τα παιδιά και αποτελεί τρόπο εκδήλωσης και ενδυνάμωσης των συναισθημάτων, των αναγκών, των κινήτρων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί, από τη στιγμή της γέννησης, τον φυσικό τρόπο μάθησης και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και διαφοροποιείται για να καλωσορίσει με αγάπη το κάθε παιδί που είναι ξεχωριστό και μοναδικό, αντιμετωπίζοντας τον πολιτισμικό, γλωσσικό και θρησκευτικό πλουραλισμό, ως πρόκληση για τη δημιουργία αγωγής και πολιτισμού. Η Προδημοτική Εκπαίδευση θεωρείται ως μέσο πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, γιατί προσφέρει πολύτιμο χώρο και χρόνο στο κάθε παιδί. Μια από τις βασικές παιδαγωγικές της αρχές είναι ότι η διαδικασία μάθησης θα πρέπει να ξεκινά από το τι μπορεί να κάνει το παιδί, μέσα από μια αντίληψη ότι το κάθε παιδί είναι ικανό και έχει το εν δυνάμει για να αναπτυχθεί και να μάθει.

Το μαθησιακό περιβάλλον οργανώνεται ώστε με την κατάλληλη στήριξη, μέσα από τις διάφορες μορφές οργάνωσης της μάθησης (Παιχνίδι, Κέντρα Μάθησης, Δομημένες Δραστηριότητες με όλα τα παιδιά, Εις Βάθος Μελέτη), καθοδήγηση και ενθάρρυνση ενηλίκων να προσφέρει ευκαιρίες για εμπλοκή σε παιχνίδι σε όλες του τις μορφές , να συνδέει τη μάθηση με τις καθημερινές εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ερωτήσεις των παιδιών, να παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικό-διαπλεκόμενο τρόπο και να επιτρέπει στο κάθε παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, ακολουθώντας τους δικούς του ρυθμούς.